தமிழ் விருப்பப்பாடம் -முந்தைய தேர்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 2001 முதல் 2022 வரை

140.00

Description

முதல் தாள் இரண்டாம் தாள் பாடவாரியான தொகுப்பு

Tamil Optional – Previous Year Questions Bank From Year 2001 to 2022

Tamil Viruppapaadam